Om Torstuna häradsallmänning

Torstuna Häradsallmänning ligger i västra Uppland och omfattar 2 850 ha produktiv skogsmark, 252 ha impediment, 40 ha inägomark, 49 ha övrig landareal och 117 ha vatten. Total areal 3 300 hektar.

Allmänningsstämma 2021 kommer att hållas onsdagen den 14 april kl 19 00. Stämman blir digital. Obligatorisk anmälan till ordforande@torstunaharadsallmanning.se eller 0705241314. Stämmohandlingar finns under fliken delägare.

Rösträtten på allmänningsstämman utövas i första hand av de 6 distriktsombuden (representativ demokrati). Utdrag ur Torstuna Häradsallmännings reglemente.
§37 På allmänningsstämma utövas, med den begränsning varom i §47 stadgas, delägarnas beslutanderätt genom distriktsombud, utsedda på delägarstämmor för särskilda distrikt.
§47 Distriktsombud får på allmänningsstämma utöva rösträtt för det delaktighetstal beträffande allmänningen, som sammanlagt tillkommer delägarna i det distrikt för vilket ombudet utsetts. Enskild delägare vare dock obetaget att, själv eller genom ombud, på stämman utöva rösträtt för honom tillkommande delaktighetstal, som i så fall avräknas från vederbörande distriktsombuds röstetal.

På årets stämma kommer tre styrelseledamöter och tre suppleanter att väljas. För information kan du som delägare kontakta valberedningens ordförande Nils Larsson 0739649027

Delägarstämmor för Huddunge, Vittinge, Västerlövsta och Österunda kommer att hållas i höst.

 

Allmänningsstämma 2020
Ordinarie allmänningsstämma hölls digitalt onsdagen den 15 april 2020.
Dagordning och stämmohandlingar finns tillgängliga under fliken delägare. Inloggningsuppgifter är utsända till berörda. Delägarutdelning blir 16 500 kr per mantal.

Delägarstämmorna för Härnevi och Torstuna distrikt hölls i Härnevi föreningsgård måndagen den 28 september 2020. För info kontakta respektive ordförande Matts Enström och Ulla Hellström. Protokoll från stämmor finns under fliken delägare.

 

__________________________
Allmänningsstämma 2019
Ordinarie allmänningsstämma hölls onsdagen den 10 april 2019 kl 19.00 i Vittinge församlingshem.
Stämmoprotokoll och handlingar finns tillgängliga under fliken delägare. Inloggningsuppgifter är utsända till berörda.

__________________________
Allmänningsstämma 2018
Ordinarie allmänningsstämma hölls den 11 april 2018 i Vittinge församlingshem.

Stämmoprotokoll finns under fliken för delägare.

__________________________

Delägarstämmor 2017

Ordinarie delägarstämmor hölls i

Österunda
Hos Pär-Ola Larsson Slutbo
Lörd 30/9 kl 13 00
Ordförande: Pär-Ola Larsson

Västerlövsta
Gamla bruket Starfors Säteri
Fre 29/9 kl 19 00
Ordförande: Krister Holmstedt

Huddunge
Hos Gert Johansson Sisselbo
Lör 30/9 kl 16 00
Ordförande: Gert Johansson

Vittinge
Hos Pär Johansson Sanda
Lör 30/9 kl 10 00
Ordförande: Pär Johansson

—-

Mer information kan fås från respektive ordförande