Om Torstuna häradsallmänning

Torstuna Häradsallmänning ligger i västra Uppland och omfattar 2 850 ha produktiv skogsmark, 252 ha impediment, 40 ha inägomark, 49 ha övrig landareal och 117 ha vatten. Total areal 3 300 hektar.

Allmänningsstämma 2020
Ordinarie allmänningsstämma hölls digitalt onsdagen den 15 april 2020.
Dagordning och stämmohandlingar finns tillgängliga under fliken delägare. Inloggningsuppgifter är utsända till berörda. Delägarutdelning blir 16 500 kr per mantal.

Delägarstämmorna för Härnevi och Torstuna distrikt hölls i Härnevi föreningsgård måndagen den 28 september 2020. För info kontakta respektive ordförande Matts Enström och Ulla Hellström. Protokoll från stämmor finns under fliken delägare.

 

__________________________
Allmänningsstämma 2019
Ordinarie allmänningsstämma hölls onsdagen den 10 april 2019 kl 19.00 i Vittinge församlingshem.
Stämmoprotokoll och handlingar finns tillgängliga under fliken delägare. Inloggningsuppgifter är utsända till berörda.

__________________________
Allmänningsstämma 2018
Ordinarie allmänningsstämma hölls den 11 april 2018 i Vittinge församlingshem.

Stämmoprotokoll finns under fliken för delägare.

__________________________

Delägarstämmor 2017

Ordinarie delägarstämmor hölls i

Österunda
Hos Pär-Ola Larsson Slutbo
Lörd 30/9 kl 13 00
Ordförande: Pär-Ola Larsson

Västerlövsta
Gamla bruket Starfors Säteri
Fre 29/9 kl 19 00
Ordförande: Krister Holmstedt

Huddunge
Hos Gert Johansson Sisselbo
Lör 30/9 kl 16 00
Ordförande: Gert Johansson

Vittinge
Hos Pär Johansson Sanda
Lör 30/9 kl 10 00
Ordförande: Pär Johansson

—-

Mer information kan fås från respektive ordförande