Om Torstuna häradsallmänning

Torstuna Häradsallmänning ligger i västra Uppland och omfattar 2 850 ha produktiv skogsmark, 252 ha impediment, 40 ha inägomark, 49 ha övrig landareal och 117 ha vatten. Total areal 3 300 hektar.

Allmänningsstämma 2021 hölls digitalt onsdagen den 14 april kl 19 00. Handlingar finns tillgängliga under fliken delägare. Vid stämman valdes nya styrelseledamöter som tillträdde 1 januari 2022. Den nya styrelsen har konstituerat sig och ny ordförande är Pär-Ola Larsson, Slutbo Österunda. Övriga i styrelsen är Krister Andersson, Torstuna. Henrik Johansson, Härnevi. Karl Kling, Huddunge och Kajsa Wejåker, Vittinge. Samtliga är delägare i Torstuna häradsallmänning. Förre ordföranden Börje Haulin, Vittinge slutar i styrelsen på egen begäran.

Under 2021 har delägarstämmor hållits i fyra distrikt. Information kan fås från respektive ordförande.
Protokoll från delägarstämmorna finns under fliken delägare. Ordinarie delägarstämma (distiktsstämma) hålls vart fjärde år.

Österunda:  Ordf Pär-Ola Larsson 0735453335

Västerlövsta:  Ordf Krister Holmstedt 0702690374

Huddunge:  Ordf Gert Johansson 0706686101

Vittinge:  Ordf Pär Johansson 0702316963

 

Allmänningsstämma 2020
Ordinarie allmänningsstämma hölls digitalt onsdagen den 15 april 2020.
Dagordning och stämmohandlingar finns tillgängliga under fliken delägare. Inloggningsuppgifter är utsända till berörda. Delägarutdelning blir 16 500 kr per mantal.

Delägarstämmorna för Härnevi och Torstuna distrikt hölls i Härnevi föreningsgård den 28 september 2020. För info kontakta respektive ordförande Matts Enström och Ulla Hellström. Protokoll från stämmor finns under fliken delägare.

 

__________________________
Allmänningsstämma 2019
Ordinarie allmänningsstämma hölls onsdagen den 10 april 2019 kl 19.00 i Vittinge församlingshem.
Stämmoprotokoll och handlingar finns tillgängliga under fliken delägare. Inloggningsuppgifter är utsända till berörda.

__________________________
Allmänningsstämma 2018
Ordinarie allmänningsstämma hölls den 11 april 2018 i Vittinge församlingshem.

Stämmoprotokoll finns under fliken för delägare.

__________________________

Delägarstämmor 2017

Ordinarie delägarstämmor hölls i

Österunda
Hos Pär-Ola Larsson Slutbo
Lörd 30/9 kl 13 00
Ordförande: Pär-Ola Larsson

Västerlövsta
Gamla bruket Starfors Säteri
Fre 29/9 kl 19 00
Ordförande: Krister Holmstedt

Huddunge
Hos Gert Johansson Sisselbo
Lör 30/9 kl 16 00
Ordförande: Gert Johansson

Vittinge
Hos Pär Johansson Sanda
Lör 30/9 kl 10 00
Ordförande: Pär Johansson

—-

Mer information kan fås från respektive ordförande