Om Torstuna häradsallmänning

 

Torstuna Häradsallmänning ligger i västra Uppland och omfattar 2 850 ha produktiv skogsmark, 252 ha impediment, 40 ha inägomark, 49 ha övrig landareal och 117 ha vatten. Total areal 3 300 hektar.

_______________________________

Allmänningsstämma 2023

Den ordinarie årsstämman hölls 12 april kl 19.00 i Vittinge församlingshem. Protokollet finns under fliken För delägare. Stämman godkände det presenterade förslaget till nytt reglemente för Torstuna Häradsallmänning. Förslaget är sänt till Länsstyrelsen för fastställande. 

_______________________________

Utdelning 2022

Årets utdelning från häradsallmänningen till delägarna skedde i juni.
Utbetalningen sker till det konto som sedan tidigare uppgivits till häradsallmänningen. I anslutning till detta får samtliga betalningsmottagare ett meddelande/kontrolluppgift om utbetalningen.

Nya delägare för vilka kontouppgift saknas har fått förfrågan om till vilket konto som utdelningen ska betalas. I dessa fall sker utbetalningen senare.

Se även information under fliken För delägare.

_______________________________

Allmänningsstämma 2022hölls i Vittinge församlingshem onsdagen den 6 april kl 19 00. Stämmoprotokoll och handlingar finns tillgängliga under fliken Delägare.

Vid stämman beslutades om utdelning till delägarna. Utöver de ordinarie stämmofrågorna godkändes också ett förslag från styrelsen att till nästa års allmänningsstämma göra en översyn av allmänningens reglemente. I översynen ska man även behandla en stämmomotion om att ändra bestämmelserna för hur kallelse till stämmor ska gå till.

På stämman avtackades också Erik Jennische och Börje Haulin, som efter många års förtjänstfullt styrelsearbete lämnat sina platser i allmänningen styrelse i vid årsskiftet 2021/2022.

_______________________________
Allmänningsstämma 2021
hölls digitalt onsdagen den 14 april kl 19 00. Handlingar finns tillgängliga under fliken delägare. Vid stämman valdes nya styrelseledamöter som tillträdde 1 januari 2022. Den nya styrelsen har konstituerat sig och ny ordförande är Pär-Ola Larsson, Slutbo Österunda. Övriga i styrelsen är Krister Andersson, Torstuna. Henrik Johansson, Härnevi. Karl Kling, Huddunge och Kajsa Wejåker, Vittinge. Samtliga är delägare i Torstuna häradsallmänning. Förre ordföranden Börje Haulin, Vittinge slutar i styrelsen på egen begäran.

Delägarstämmor 2021
Under 2021 har delägarstämmor hållits i fyra distrikt. Information kan fås från respektive ordförande.
Protokoll från delägarstämmorna finns under fliken delägare. Ordinarie delägarstämma (distiktsstämma) hålls vart fjärde år.

Österunda:  Ordf Pär-Ola Larsson 0735453335 Distriktsordf. från 1/1 2022: Sören Johansson 0171-417247

Västerlövsta:  Ordf Krister Holmstedt 0702690374

Huddunge:  Ordf Gert Johansson 0706686101

Vittinge:  Ordf Pär Johansson 0702316963

_______________________________
Allmänningsstämma 2020
Ordinarie allmänningsstämma hölls digitalt onsdagen den 15 april 2020.
Dagordning och stämmohandlingar finns tillgängliga under fliken delägare. Inloggningsuppgifter är utsända till berörda. Delägarutdelning blir 16 500 kr per mantal.

Delägarstämmorna för Härnevi och Torstuna distrikt hölls i Härnevi föreningsgård den 28 september 2020. För info kontakta respektive ordförande Mikael Johansson och Ulla Hellström. Protokoll från stämmor finns under fliken delägare.

_____________________________
Allmänningsstämma 2019
Ordinarie allmänningsstämma hölls onsdagen den 10 april 2019 kl 19.00 i Vittinge församlingshem.
Stämmoprotokoll och handlingar finns tillgängliga under fliken delägare. Inloggningsuppgifter är utsända till berörda.

_____________________________
Allmänningsstämma 2018
Ordinarie allmänningsstämma hölls den 11 april 2018 i Vittinge församlingshem.

Stämmoprotokoll finns under fliken för delägare.

_____________________________